Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS

Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS’ forretningsbetingelser gælder for den juridiske rådgivning og de ydelser, som Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

1. Udførelsen af opgaven
1.1 Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS og klienten aftaler løbende den juridiske rådgivning og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.
1.2 Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.
1.4 Ved modtagelse af en opgave undersøger Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen.
1.5 Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.
1.6 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS’ juridiske rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vort samtykke anvendes af andre.
2. Honorar, fakturering og klientmidler
2.1 Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS fastsætter honoraret baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, herunder om arbejdet har måtte ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, karakteren af de involverede advokaters specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning/værdi for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Der kan i konkrete tilfælde indgås en særlig aftale omkring honorering.
Vort honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg. Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Ved opstart af opgaven afgiver vi dog gerne oplysning om, hvordan honoraret vil blive beregnet, for eksempel hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen, eller afgiver et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi orienterer klienten, hvis det efterfølgende viser sig, at det samlede honorar må forventes at overstige overslaget.
2.2 Normalt fakturerer Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS månedsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger, ligesom der, afhængig af opgavens karakter, kan kræves forudbetaling i forbindelse med opgavens påbegyndelse, og når det i øvrigt måtte skønnes hensigtsmæssigt.
2.3 Betalingsbetingelserne er netto 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
2.4 Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.
3. Fortrolighed og insiderregler
3.1 Samtlige medarbejdere hos Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, med mindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.
3.2 Alle i Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.
4. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
4.1 Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i anerkendt forsikringsselskab.
4.2 Ansvaret er dog for såvel Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2 millioner pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som èn klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 4 millioner, for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i èt kalenderår.
4.3 Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
5. Lovvalg og værneting
5.1 Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS’ rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
5.2 Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.